Ndekupi MuBhaibheri Kunoti Hakuna Chivi Chikuru Kupfuura Chimwe?

Where Bible Does It Say No Sin Is Greater Than Another

Iko Iko MuBhaibheri Kunoti Hakuna Chivi Chikuru Kupfuura Chimwe

Ndepapi mubhaibheri panoti hapana chivi chakakura kudarika chimwe ?.

Zvitadzo zvose zvakafanana kuna Mwari here?

Iyi ngano yakajairika pakati pevaKristu mukusimbisa kuti zvivi zvese, mumeso aMwari, zvine mwero wakaenzana.

Ino inguva yekupokana iyi ngano nekuti ichi chitendero chiKaturike. Nenhaka, yakawanikwa nevaevhangeri vePurotesitendi avo, nekuda kweizvi vane nzwisiso inotyisa pamusoro pegehena, uye vakambaira pakati pezvitendero zveSeventh-day Adventists. Chenjera kutenda pamusoro pedzidziso yenhema yekutambudzwa kusingaperi.

Ndisati ndaenderera mberi, ndinoda kujekesa kuti zvivi kutyora mutemo (1 Johane 3: 4) uye kana chiri chivi chikuru kana chitadzo chidiki (sekutaura kwedu kazhinji) zvine mutengo, uye mubhadharo wechivi ndirwo rufu. Mumwe munhu anofanira kubhadhara, kana iwe kuishandisa, kana Jesu kuripa.

Chero zvivi zvakaiswa zvinotiparadzanisa naMwari. Naizvozvo mutengo wekugamuchira rufu rwekusingaperi wakaenzana kune vese nekuda kwemhedzisiro yekusingaperi, asi izvi hazvinei nekutaura kuti kuna Mwari zvitadzo zvese zvine mwero wakaenzana nekuti bhaibheri rakajeka mukutaura kuti havazi vese vanozobhadhara mutengo mumwe chete.

Pfungwa Yokutanga

Ndinokurudzira kuverenga zvitsauko zvinomwe zvekutanga zvaRevhitiko kuti unzwisise nyaya iyi zvirinani.

Revhitiko chitsauko. 1,2,3,4,5,6,7, zvivi zvemuchinda, zvivi zvemutongi, zvivi mune zvakashata, zvivi zvekuzvidira, kutadza nekusaziva, tinogona kuona kuti kwaive nemhando dzakasiyana dzezvibayiro zvemhuka.

Pfungwa YEPIRI

Soromoni akataura zvivi zvinomwe zvinovengwa naMwari, saka tinofanira kuzvibvunza kuti sei Soromoni achiratidza zvivi zvinomwe. Pane chimwe chikonzero chekuona kuti kuna Mwari, kwete zvivi zvese zvakaenzana, kana zvisiri, Soromoni aisazotaura izvozvo:

Pane zvinhu zvitanhatu zvinovengwa naIshe,

Uye zvinomwe zvinonyangadza.

maziso akakwidziridzwa,

rurimi runoreva nhema,

maoko anoteura ropa risina mhosva,

moyo unofunga zvisakarurama,

tsoka dzinomhanya kuita zvakaipa,

chapupu chenhema chinoparadzira nhema,

uye anokusha kupesana pakati pehama.

Zvirevo 6: 16-19 BDSC

Pfungwa Nhatu

Mwari vachachaja zvinoenderana nechiedza chakagashirwa nemunhu. Haakwanise kubhadhara nenzira imwechete yaaisaziva; Icho chaisazove kururamisira:

Nekuti Mwari ucharipira umwe neumwe sezvaakafanira mabasa ake; [A] Achapa hupenyu husingaperi kune avo avo, vanotsungirira mumabasa akanaka, vanotsvaga mbiri, kukudzwa, uye kusafa. Asi avo avo nekuda kwoudyire vanoramba chokwadi kunamatira kune chakaipa vanozogamuchira kurangwa kukuru kwaMwari. VaRoma 2: 6-8

Muranda anoziva kuda kwaIshe wake, uye asinga gadzirire kuzadzisa, achagamuchira kurohwa kwakawanda. Pane kudaro, iye asingazive iye uye anoita chimwe chinhu chakakodzera chirango achagamuchira mashoma kurohwa. Kune wese wakapihwa zvakawanda, zvizhinji zvichatsvakwa; uye kune wakapihwa zvizhinji, uchabvunzwa zvimwezve. Ruka 12: 47-48

Kana Chechi ikatevera hunhu hwenyika, ichagovana zvakafanana. Kana, pachinzvimbo, sekugamuchira kwaakaita chiedza chikuru, chirango chake chichava chakakura kupfuura chisingapfidzi. -Joya weTestimonies, p. 12

PFUNGWA yechina

Munhu anoba penzura haigamuchire mutengo wakaenzana neuyo akauraya mhuri yese. Iye akatadza uye akaita kuti atambure zvakanyanya izvo zvinozobhadhara pamutengo wakakwira.

Haasi matadzo ese akaenzana pamberi paMwari; pane musiyano wezvivi mukutonga kwake, sezvazviri mukutongwa kwevanhu. Nekudaro, kunyange hazvo ichi kana chiito chakaipa chichiita sechidiki mumaziso evanhu, hapana chivi chidiki pamberi paMwari. Kutongwa kwevanhu kune rusarura uye hakuna kukwana; asi Mwari vanoona zvinhu zvese sezvazviri- Iyo Nzira kuna Kristu, p. 30

Mamwe anoparadzwa sekanguva, nepo vamwe vachitambura mazuva mazhinji. Vose vanorangwa zvinoenderana nemabasa avo . Sezvo akamhan'arirwa kuna Satani zvivi zvevakarurama, anofanira kutambura kwete kwete chete nekuda kwekumukira kwake, asiwo nezvivi zvese zvaakaita kuti vanhu vaMwari vapare. {Kukonana Kwemazana emakore makumi mashanu nemashanu, p. 731.1}

Vakaipa vanowana mubairo wavo panyika. Zvirevo 11:31. Vachava bast, uye zuva iro richauya, uye achavapisa, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Maraki 4: 1. Vamwe vanoparadzwa sechinguva chidiki, asi vamwe vanotambura mazuva mazhinji. Vese vanorangwa, zvinoenderana nezviito zvavo. Sezvo akamhan'arirwa kuna satani zvivi zvevakarurama, anofanira kusangana kwete kwete chete nekuda kwekumukira kwake asiwo nezvivi zvese zvaakaita kuti vanhu vaMwari vapare.

Chirango chake chinofanira kuve chakakwirira zvakanyanya kupfuura icho cheavo vaakanyengera. Mushure mezvose, avo vakawira nekuda kwekunyengera kwavo vakaparara; dhiabhori anofanira kuramba achirarama uye achitambura. Mumarimi ekuchenesa, vakaipa, mudzi, uye bazi zvinopedzisira zvaparadzwa: Satani mudzi, vateveri vake matavi. Chirango chakazara chemutemo chashandiswa; zvinodikanwa zveruramisiro zvasangana, uye denga nepasi, kana zvichirangarira, zvinoparidzira ruramisiro yaJehovha. {Kukonana Kwemazana Emakore, p. 652.3}

Zviri Mukati