Bhaibheri

Maitiro Ekuita Nehupombwe muBible

Maitiro ekuita nehupombwe muBhaibheri. Bhaibheri rinotii pamusoro pekuregerera kusavimbika? Pakati pevaKristu vemakereke akasiyana nemasangano, eKatorike kana kwete, variko